அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. நிகழ்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

ஞாயிறு, 19 அக்டோபர், 2008

மக்கள் செய்திகள் தொலைகாட்சியில் காசாங்காடு கிராமம் பற்றி.

மக்கள் செய்திகள் தொலைகாட்சியில் காசாங்காடு கிராமம் பற்றி.

இதை இணையத்தில் வெளியிட்ட காசாங்காட்டை சேர்ந்த கோபால்க்கு எமது நன்றி.