அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. நிகழ்படங்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

செவ்வாய், 30 செப்டம்பர், 2008

ஒளியும் ஒலியும்

இவ்விணையத்தில் நிகழ்படம் வெளியிட இங்கே மேலேற்றிய பிறகு அதன் தொடர்பு இணையத்தை மின்னஞ்சலில் அனுப்பவும். நன்றி.